Předpisy a vyúčtování

Zpracováváme nájemné a platby

Smluvně zajistíme dodávky energií za výhodných cenových podmínek, vyhodnocujeme spotřeby a zajišťujeme odečty měřidel. Připravujeme předpisy plateb, zpracováváme vyúčtování, evidujeme a upomínáme dlužníky.

Nabídka služeb

 1. Připravujeme předpisy plateb

  V souladu s platnými právními předpisy  navrhneme pro váš dům a projednáme s vámi  vhodnou strukturu a výši jednotlivých položek předpisu pravidelných měsíčních plateb pro jednotlivé jednotky.

 2. Zpracováváme vyúčtování v řádném termínu

  Zajistíme všechny potřebné podklady pro zpracování vyúčtování, termín kompletace a rozesílání  jednotlivým jednotkám  je vždy v souladu s platnou legislativou. Výsledné vyúčtování je vždy korigováno se skutečně zaplacenými platbami a obsahuje i  informaci o zůstatku zálohy na opravy  příslušné jednotky.

 3. Evidujeme a upomínáme dlužníky

  Průběžně pořizujeme  platby z vašeho bankovního výpisu, operativně poskytneme aktuální stav dlužných částek. Umíme zpracovat všechny způsoby plateb – SIPO, souhlasy k inkasu, trvalé příkazy, složenky, pokladnou. Minimálně jednou za čtvrtletí zpracujeme upomínky, které jsou automaticky nebo po dohodě s klientem rozeslány.  Na základě požadavků klienta zpracujeme potřebné podklady pro soudní vymáhání pohledávek.

 4. Zajišťujeme rozúčtování nákladů na teplo, SV a TUV

  Řádně a v souladu s platnými právními předpisy Vám doporučíme vhodné měřiče pro váš dům (vodoměry, měřiče registrující dodávku tepla), zajistíme odečty všech těchto měřidel a rozpočítáme náklady včetně potřebných následných kontrol. Není nutný mezičlánek jiné externí firmy provádějící odečty a rozúčtování, což přináší finanční úsporu.

 5. Zúčtujeme přeplatky a nedoplatky z vyúčování

  V rámci odsouhlasení vyúčtování klientem je dohodnut i způsob a termín vyplácení přeplatků – přeplatky automaticky vyplácíme, popř. připravíme platební příkazy. Složenky na nedoplatky jsou přiloženy k odesílanému vyúčtování. Nezaplacené nedoplatky jsou od září  každého roku součástí upomínky.

 6. Rozpočítáváme příjmy ze společných prostor

  Příjmy ze společných prostor rozpočítáváme dle spoluvlastnických podílů na jednotku, zástupcům výboru předáváme ucelený výstup. Výplata příjmů ze společných prostor je součástí vyúčtování topné sezóny.

 7. Zajistíme smlouvy na nebytové prostory

  Zajišťujeme zpracování smluv na nebytové prostory (společné části domu), sledujeme finanční párování, pravidelně vyhodnocujeme, rozpočítáváme výnosy.

 8. Informujeme o pohledávkách a závazcích

  Pravidelně informujeme klienty o pohledávkách a závazcích jednotlivých vlastníků/členů družstva, automaticky zpracováváme upomínky, výpočty penalizace